MÀXIMES GARANTÍES
Clàusula de garantia

El pagament dels serveis contractats s’efectua al cap de dos mesos d’integrar-se l’empleat al seu lloc de treball, sempre que el rendiment del treballador respongui a les necessitats de l’empresa.
GLOBALJOB - SU MEJOR ALIADO